Daniel Umizda

37 tekstów – auto­rem jest Da­niel Umiz­da.

No­toryczna ob­sesja ruj­nu­je i okalecza. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 00:21

Prze­pych którym się otaczam i bo­gac­two w którym się pławię to nad­rzędne war­tości jes­tes­twa i świadec­two potęgi me­go umysłu. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 11 stycznia 2017, 21:55

Za­leżności wy­powiada­nych słów dają umo­cowa­nie w ich odbiorze. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 9 stycznia 2017, 00:30

Każda re­woluc­ja jest nośni­kiem ładun­ku, który ek­splo­dując wyz­wa­la no­we idee pogłębiające kryzys. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 31 grudnia 2016, 01:27

Pow­tarza­nie to ref­lek­sja wy­muszo­na przez system. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 26 grudnia 2016, 21:48

Wa­ra pros­ta­kowi od nauko­wych prawd, gdyż rychło staną się kłamstwem. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 18 grudnia 2016, 21:05

Wa­run­ko­wość, to dys­kret­ne zap­rzecze­nie i jed­nocześnie twar­dy postulat. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 10 grudnia 2016, 01:35

Dob­ro­byt ce­lowa­ny to bu­merang na wrotkach. 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 2 grudnia 2016, 22:31

Ja­ko me­cenas sztu­ki po­zos­taję w tyle. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 29 listopada 2016, 23:01

Po­ziom ok­reśla wy­sokość pionu. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 listopada 2016, 20:48

Daniel Umizda

Prof.dr hab. Daniel Umízda. Będąc człowiekiem wielkim za życia, nie liczę na poklask po śmierci! Wiedza to moja twierdza! Żyję w chwale choć nie dbam o reweranse!

Zeszyty
  • LOŻA – Naj­wyższe uz­na­nie!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Daniel Umizda

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 00:37wdech sko­men­to­wał tek­st Notoryczna ob­sesja ruj­nu­je i [...]

przedwczoraj, 00:25Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st Dyktat am­bicji uwal­nia tok­sy­ny. Dr [...]

przedwczoraj, 00:23Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st dopóki paździerz reali­zuje swo­je [...]

15 stycznia 2017, 16:03Daniel Umiz­da sko­men­to­wał tek­st * * * 

12 stycznia 2017, 20:12Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przepych którym się otaczam [...]

12 stycznia 2017, 20:02yestem sko­men­to­wał tek­st Przepych którym się otaczam [...]

12 stycznia 2017, 19:57Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przepych którym się otaczam [...]

12 stycznia 2017, 19:53yestem sko­men­to­wał tek­st Przepych którym się otaczam [...]

12 stycznia 2017, 19:20Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Przepych którym się otaczam [...]

12 stycznia 2017, 01:04Dr Ta­wian Stam­buła sko­men­to­wał tek­st Przepych którym się otaczam [...]